ROYAL’S CUP 2021

วิสัยทัศน์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพระดับสากลในภูมิภาคตะวันตกของไทย เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 

 1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. สร้างโอกาส
 • นักกอล์ฟอาชีพของไทยได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับสากลที่ จัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทย ก่อให้เกิดการเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น
 • พัฒนานักกอล์ฟของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก
 • สร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่สนใจกีฬากอล์ฟได้มีประสบการณ์เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับสากล
 1. สร้างงาน
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ แคดดี้อาชีพและผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพให้มีศักยภาพสูงขึ้น อันจะทำให้สามารถยึดเป็นอาชีพต่อไปได้ เป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านกีฬาอาชีพ จำนวนนักกอล์ฟในประเทศไทย  ทำให้กีฬากอล์ฟเป็นที่นิยมของชาติ
 1. สร้างรายได้
 • ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 1. พัฒนาชุมชนและสังคม
 • ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางกีฬากอล์ฟแห่งใหม่ของเอเชีย
 • เพื่อจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาให้เป็นรายการที่มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 

 

การจัดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่ง
ชื่อรายการ(ภาษาไทย) การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อรายการ(ภาษาอังกฤษ) ROYAL’S CUP 2021
ผู้รับรองการแข่งขัน ASIAN TOUR
เงินรางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐฯ
กำหนดการแข่งขัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : วันลงทะเบียนฝึกซ้อม
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : วันลงทะเบียนฝึกซ้อม
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : วันลงทะเบียนฝึกซ้อม
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : การแข่งขันโปร-แอม
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : การแข่งขันรอบที่ 1
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : การแข่งขันรอบที่ 2
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : การแข่งขันรอบที่ 3
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   : การแข่งขันรอบที่ 4
พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน
   เวลาทำการแข่งขัน 07:00 – 17:30 น. (การแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) และ
07:00 – 15:30 น. (การแข่งขันรอบที่ 3 และ 4)
สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ
91 หมู่ 3 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ 087 155 4888   โทรสาร 034 603 858
 กิจกรรมก่อนการแข่งขัน การแข่งขันโปร-แอม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ www.grandprixgolfclub.com